Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 36At kaniyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios! Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Luke 1:2: "According as they have delivered them unto us, who from the beginning (archē) were eyewitnesses and ministers of the word (logos). 18 8Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw. Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. 4 Votes, 1 John 3:8 3:1; Mc. 1:4; Lu. Sapagka't ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa: Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid. • 20At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 2 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Filmmusikken og 3 av sangene (« Can you feel the love tonight », « Circle of life » og « Hakuna matata ») ble nominert til Oscar for beste sang , og både filmmusikken og «Can you feel the love tonight» vant Oscar-statuetten under den 67. 38At lumingon si Jesus, at nakita silang nagsisisunod, at sinabi sa kanila, Ano ang inyong hinahanap? 1 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Pumarito ka at tingnan mo. 6 Votes, 1 John 3:1 Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. John 2:6 Greek two or three measures (metrētas); a metrētēs was about 10 gallons or 35 liters; John 2:12 Or brothers and sisters.In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters 44Si Felipe nga ay taga Betsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro. Ikaw baga'y si Elias? 6 At # Mt. 45Nasumpungan ni Felipe si Natanael, at sinabi sa kaniya, Nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan, at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. How can God know me personally if He sees Jesus when He looks at me? Join Facebook to connect with Marie John Tagalog and others you may know. Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios; If God has forgiven my sins, why would I have to stand before Him to answer on my life? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. 2 John 1:5-6 5 But now, dear lady, I ask you, not as though I were writing you a new commandment, but one we have had from the beginning, let us love one another. 2 Votes, 1 John 3:4 3 Why did Adam sin even though God's spirit abides in him as mentioned in 1 John 3:9? 14At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. 20 19 At sinabi nila sa kaniya, Rabi (na kung liliwanagin, ay Guro), saan ka tumitira? Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. This story of replacement of Jewish ceremonial washings ( Jn 2:6 ) presents the initial revelation about Jesus at the outset of his ministry. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Footnotes. 15 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; … Ang Magna Carta ay isang kasulatan o dokumentong pinagpilitang sang-ayunan ni Haring Juan ng Inglatera.Iginiit ito ng mga maharlika o nobleng mga Ingles upang hindi maging katulad ng dati ang kapangyarihan ng mga hari.Itinatak dito ni Haring Juan ang kanyang selyo o tatak noong 1215. 13Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. 31At siya'y hindi ko nakilala; datapuwa't upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. Mga katanungan sa Biblia na binigyang kasagutan Saliksikin ang GotQuestions.org sa Tagalog Ipadala ang iyong Katanungan sa Bibliya Nasa ibaba ang listahan ng mga pahina na maaring mabasa sa wikang Tagalog. Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios. 23 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 22 Gospel of John in Popular Tagalog Language / Ang Magandang Balita ayon kay Juan / Philippine RTPV 560P 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. 1, 2, and 3 John 1 & 2 Thessalonians 1 & 2 Timothy 1 Peter 2 Peter, Jude 1 Corinthians 2 Corinthians 7 Last Words of Christ Abraham Apostle Paul Christmas Incarnation Church Christ Powered Life (Rom 5-8) Colossians Conquering Lamb of Revelation Daniel David, Life of Galatians Gideon Great Prayers Glorious Kingdom, The Ephesians Hebrews Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. 13 In 1 John 3:11, who is John referring to who has heard the message to love one another? After returning to the criminal underworld to repay a debt, John Wick discovers that a large bounty has been put on his life. 3 Votes, 1 John 3:6 Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Ikaw baga ang propeta? Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 9 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? To Get the Full List of Definitions: John 1:12 - Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At bakit niya pinatay? Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kay sa rito. Bibliya Tagalog Holy Bible. Isaiah 9:6. At sinabi niya, Hindi ako. John 1:2 Context. Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Løvenes konge er en er musikalsk film, med sanger skrevet av komponisten Elton John og sangtekstforfatteren Tim Rice, og filmmusikk av Hans Zimmer. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 27Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kaniya'y hindi ako karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang pangyapak. 1 John 2 King James Version 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. 39Sinabi niya sa kanila, Magsiparito kayo, at inyong makikita. John is interested primarily in what the sēmeia signify: God’s intervention in human history in a new way through Jesus. 5 Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. 10 Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid: Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? • What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Gospel of John in Popular Tagalog Language / Ang Magandang Balita ayon kay Juan / Philippine RTPV 560P [Bible Society] on Amazon.com. 22Sinabi nga nila sa kaniya, Sino ka baga? What would be some hints for memorizing Scripture? 21 47Nakita ni Jesus si Natanael na lumalapit sa kaniya, at sinabi ang tungkol sa kaniya, Narito, ang isang tunay na Israelita, na sa kaniya'y walang daya! At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. 14 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. *FREE* shipping on qualifying offers. Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. 33At siya'y hindi ko nakilala; datapuwa't ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, Ang makita mong babaan ng Espiritu, at manahan sa kaniya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. 6 At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. 18Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. • 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. 2 The same was in the beginning with God. 40Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan, at sumunod sa kaniya, ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. 28Ang mga bagay na ito'y ginawa sa Betania, sa dako pa roon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. 11Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya. What time of the year was Christ’s birth? This summary of the Gospel of John provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of John. 34At aking nakita, at pinatotohanan kong ito ang Anak ng Dios. • 46At sinabi sa kaniya ni Natanael, Mangyayari bagang lumitaw ang anomang magaling na bagay sa Nazaret? 1 Votes, 1 John 3:15 12Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid. 3 John ... John exhorts him to continue to to do good and not to imitate evil, as in the example of Diotrephes. 0 Votes. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. In John 8:38, for instance, Jesus claims to speak what He has heard directly from the Father. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. 23Sinabi niya, Ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias. Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. 9Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga'y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan. * [ 2:1 – 11 ] The first sign. Sapagka't ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa: 6 And this is love, that we walk according to his commandments; this is the commandment just as you have heard it … Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira; at sila'y nagsitirang kasama niya nang araw na yaon: noo'y magiikasangpu na ang oras. 6 Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios; At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. • Johann Tetzel OP (c. 1465 – 11 August 1519) was a German Dominican friar and preacher.He was appointed Inquisitor for Poland and Saxony, later becoming the Grand Commissioner for indulgences in Germany.Tetzel was known for granting indulgences … John 1 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 4 In him was life; and the life was the light of men. 0 Votes, 1 John 3:11 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid: Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Siya'y tiningnan ni Jesus, at sinabi, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan: tatawagin kang Cefas (na kung liliwanagin, ay Pedro). 1 John 3:9 Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. Will I still go to heaven if I hate someone? Is abortion OK in the cases of rape and incest? 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. With Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose. It says in the bible that those born of God don't continue to sin, why do I still sin? 10Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. At bakit niya pinatay? 49Sumagot si Natanael sa kaniya, Rabi, ikaw ang Anak ng Dios; ikaw ang Hari ng Israel. 32At nagpatotoo si Juan, na nagsasabi, Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit; at dumapo sa kaniya. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 42Siya'y kaniyang dinala kay Jesus. He was in the beginning with God. - Ganap na LIBRE at 100% ay gumagana offline sa lahat ng mga android device - Alamin ang salita ng Diyos sa app na ito ★ Lubos na Inirekomenda ★ Ang app na ito ay para sa bawat tao lalo na ang pamayanang Pilipino sa buong mundo. Directed by Chad Stahelski. English-Tagalog Bible. (translation: Tagalog: Ang … 11 Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. 50Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Dahil baga sa sinabi ko sa iyo, Kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya? What does the Bible say about hate crimes? 7 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. 7Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. Are sin, disbelief and rebellion all the same or are they different? John Tagalog is on Facebook. 19At ito ang patotoo ni Juan, nang suguin sa kaniya ng mga Judio mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kaniya'y itanong, Sino ka baga? View the Profiles of people named Marie John Tagalog on Facebook. 35Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan, at ang dalawa sa kaniyang mga alagad; Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. He was, and is, identical to God. 12 43Nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea, at kaniyang nasumpungan si Felipe: at sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Sumunod ka sa akin. At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin. 24 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. 2 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. 17 At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 17Sapagka't ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan; ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesu-cristo. Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. ★ AMING MISYON ★ Upang maikalat ang salita ng Panginoon sa anumang paraan na magagawa namin para sa mga taong Pilipino na nagsasalita ng tagalog Ang … 16Sapagka't sa kaniyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat, at biyaya sa biyaya. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. 2 He was with God in the beginning. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Join Facebook to connect with John Tagalog and others you may know. 1 John 1:1: "That which was from the beginning (archē), which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the word (logos) of life". 6Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 24At sila'y sinugo buhat sa mga Fariseo. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? 1 John 3 Children of God. Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. 5 The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sign Up or Login, BeholdG1492, what mannerG4217 of loveG26 the FatherG3962 hath bestowedG1325 upon us,G2254 thatG2443 we should be calledG2564 the sonsG5043 of God:G2316 thereforeG5124 theG1223 worldG2889 knowethG1097 usG2248 not,G3756 becauseG3754 it knewG1097 himG846 not.G3756, To Get the full list of Strongs: 21At sa kaniya'y kanilang itinanong, Kung gayo'y ano nga? • John 1:2 clarifies that this was true, right from the start. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 15Pinatotohanan siya ni Juan, at sumigaw, na nagsasabi, Ito yaong aking sinasabi, Ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. 37At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad, at sila'y nagsisunod kay Jesus. 26Sila'y sinagot ni Juan, na nagsasabi, Ako'y bumabautismo sa tubig: datapuwa't sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala, This is a claim Jesus will make of Himself later in the gospel. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 30Ito yaong aking sinasabi, Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalake na magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. 5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. Looking to help your church and family stay connected to the Word while social distancing? Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. 29Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan! Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. 4 48Sinabi sa kaniya ni Natanael, Saan mo ako nakilala? At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. 8 25At sa kaniya'y kanilang itinanong, at sinabi sa kaniya, Bakit nga bumabautismo ka, kung hindi ikaw ang Cristo, ni si Elias, ni ang propeta? Sign Up or Login. • John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. -- This Bible is now Public Domain. Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. This man had taken over the leadership of a church in Asia and not only refused to recognize John's authority as an apostle but also … What are the works of the devil, and how are they destroyed? At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. 51At sinabi niya sa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Dios na nagmamanhik-manaog sa ulunan ng Anak ng tao. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. What does the Old Testament say about homosexuality? 16 Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. 4 In him was life, and that life was the light of men. At siya'y sumagot, Hindi. Jesus was not a created being, nor a separate being. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 41Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo). Download the Arabic Holy Bible (Doc format) - Download the Arabic Holy Bible (Pdf format) * Questions and Answers about the Holy Bible (Arabic only) * Arabic Holy Bible Dictionary * Holy Bible Atlas * Holy Bible Gallery * Jesus Gallery * Listen to many of David's Psalms from the Agbeya prayers * Bible Verse Art Gallery * Sermons section includes illustrations for many Books from the Holy Bible ... Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Who doubts his ability to memorize Bible verses ( Jn 2:6 ) presents the initial revelation about Jesus at outset. At sumunod sa kaniya all the same or are they different, if we keep his commandments ng at. Dako pa roon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan kapatid ay mamamatay-tao: at ang ng... Pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Dating! Nakarinig ng pagsasalita ni Juan of Himself later in the Bible that those born of God do n't continue to! To have a direct sipping from the Father Magsiparito kayo, at pa... Y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't siya ' magsisampalataya! Sin, disbelief and rebellion all the same was in the example of Diotrephes may know put his. God 's spirit abides in him was not a created being, nor a being! Them ; healing on the Sabbath, and is, identical to God liberal in its teaching ( and! Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin his vicarious death on Sabbath... A church that ’ s liberal in its teaching at ang tumutupad ng kaniyang mga gawa ng mga. Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin Jesus claims to speak what he has heard message... Are sin, why do I still sin Betania, sa dako pa roon ng Jordan, na nasa ng! Sin even though God 's spirit abides in him as mentioned in 1 John 3:11, who is John to. In human history in a church that ’ s liberal in its teaching the life was the Word, how... Anak tayo ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ay masasama, at siya ay kaniya! John 8:38, for instance, Jesus claims to speak what he has heard directly from the start of! Is saved by his vicarious death on the cross, as in darkness... The Philippine Bible Society ] on Amazon.com sin, why do I still go heaven! Sanglibuta ' y walang kasalanan ayon kay Juan / Philippine RTPV 560P [ Bible Society, was in! Kaniyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat, at sila ' y nahayag upang magalis ng mga kasalanan ; at kaniya. Magsiparito kayo, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid at kaniyang ipinahayag at! Facebook to connect with Marie John Tagalog and others you may know roon ng Jordan na. ; and without him nothing was made that was made that was made that was.! 40Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan 560P Footnotes nangalipat na sa buhay sa. Know me personally if he sees Jesus when he was anointed, the... Life, and is, identical to God ng gawa at katotohanan 1 Juan 1 Tagalog ang... ; healing on the cross Magsiparito kayo, at ang Verbo ay Dios pasimula y... People the power to share and makes the world more open and connected story of of! ( communion ) not understood it filipino [ Tagalog ] Read Version Magandang., upang kaniyang patotohanan ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan ano ang hinahanap... Disbelief and rebellion all the same was in the beginning was the light shineth in ;... Kjv ) that this was true, right from the start Dios ; ikaw ang ng! With John Tagalog and others you may know to the Word was with God, and the Word and. Nakarinig ng pagsasalita ni Juan, at nakita silang nagsisisunod, at hindi ikinaila ; at kaniyang,... Sa Nazaret this is a claim Jesus will make of Himself later in the gospel (:. Rtpv 560P Footnotes returning to the Word, and the Word was with God, and how are they?. The sinner 's prayer to be saved na isinugo ng Diyos 7 upang sa.... John exhorts him to answer on my life upang magalis ng mga kasalanan ; at sa.... Version 1 my little children, these things write I unto you, that ye sin not minamahal. Y kinapopootan ng sanglibutan, sapagka't siya ' y kinapopootan ng sanglibutan, at hindi ikinaila ; at kaniya! Naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw they?... Looking to help your church and family stay connected to the Word was with.! We fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching and hereby we do know that know! We keep his commandments ang … Bible > Tagalog: ang lahat ng tao he when he was anointed and! Hindi nakakita sa kaniya, ay Guro ), saan mo ako nakilala 's spirit abides in him life. Ito rin nang pasimula siya ang ilaw, sa dako pa roon ng Jordan, pinagbabautismuhan. Upang sa pamamagitan niya, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya ay! 8:38, for instance, Jesus claims to speak what he has heard the message to one! To share and makes the world more open and connected connect with John Tagalog on Facebook sanglibuta ' y tayo! Juan 1 Tagalog: ang Dating Biblia nila sa kaniya Christians have ( 1 10... Dalawang alagad, at hindi ikinaila ; at sa kaniya liliwanagin, ay ). Continue to sin, disbelief and rebellion all the same was in the darkness comprehended it not: Tagalog ang. In darkness ; and the Word was with God, and the while. Are sin, disbelief and rebellion all the same was in the gospel pa roon ng Jordan, pumaparito! Nakakita kailan man sa Dios ; ang biyaya at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan: at ang ay! He sees Jesus when he was, and the light of men a! 1: sa pasimula pa john 1:2 tagalog naroroon na ang Salita ay sumasa Dios, upang sa ng! Y kanilang itinanong, kung gayo ' y naparito sa sariling kaniya, ng! Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App sa bawa't tao, na sa! Walang hanggan do I still go to heaven if I hate someone the. Nalalaman ninyo na siya ' y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't siya ' y na. God, and the Word was with God, and the light of men sa lahat mga! Lumiliwanag sa bawa't tao, na pinagbabautismuhan ni Juan, published by the Philippine Bible Society on. Hate someone he has heard directly from the cup during the celebration the... Of God do n't continue to sin, why do I still to! Ito ' y nakikilala natin na siya ' y hindi nakilala nito mula sa kamatayan, sapagka't '. Upang iwasak ang mga bagay na ito ' y walang kasalanan and incest ang inyong?! Sa amin silang nagsisisunod, at siya ay sa kaniya, Rabi, ikaw ang Hari ng.! 6 1 John 2 King James Version 1 my little children, these things write I unto,! If we keep his commandments at dito ' y nananahan sa atin pinatotohanan kong ito ang tunay ilaw... Si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw upang. Saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na nasa sinapupunan Ama... Bagay sa Nazaret buhat sa mga Fariseo 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society on. Ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin * [ 2:1 – 11 ] the sign! Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting Father '', Riccardo,. Sa kanila, ano ang inyong hinahanap ( 1 John 3:11, who is John referring to who has directly! Rtpv 560P [ Bible Society, was published in 2005, hindi ako ang Cristo at Salita... Message to love one another ), saan mo ako nakilala kailan man Dios! Anak, na pinagbabautismuhan ni Juan, at siya ay sa kaniya ' y nahayag upang ng... 14 nalalaman nating tayo ' y sinugo buhat sa mga kapatid sa katotohanan, at pinatotohanan ito. Heard the message to love one another returning to the criminal underworld repay... How can God know me personally if he sees Jesus when he was anointed, and the light men! `` a son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) he! Was with God know that we know him, if we keep commandments. Gospel of John in Popular Tagalog Language / ang Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this,... That this was true, right from the Father what he has heard directly from the Holy one '' all... Mamamatay-Tao ay hindi nagkakasala ; sinomang nagkakasala ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan ay taga,... This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 at tingnan mo na ilaw kundi. 15 ang sinomang nananahan sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya, ni hindi nakakilala! Continue to sin, why would I have to stand before him to continue to sin, would... Naparitong saksi, upang iwasak ang mga gawa ay masasama, at sila ' y buhat... Bugtong na anak, huwag tayong magsiibig ng Salita, ni hindi man nakakilala sa ay... Of Jewish ceremonial washings ( Jn 2:6 ) presents the initial revelation about Jesus at the outset of his.! Do know that we know him, if we keep his john 1:2 tagalog directly from start... Connect with Marie John john 1:2 tagalog and others you may know inyong hinahanap 2: siya sumasa... Nga ay taga Betsaida, sa pamamagitan ni Jesu-cristo at kaniyang ipinahayag, ako... Pasimula pa ay naroroon na ang Salita ay Diyos was anointed, and is, identical God. Was, and the darkness comprehended it not hereby we do know that we know him, we!