Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of Regards- గౌరవంతో and from English to Telugu like meaning of Fabulous, meaning of Wonderful, etc. The coconut palm, Cocos nucifera, is a member of the family Arecaceae. . What does Cultural diplomacy mean? Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. దేవుడు దుష్టత్వాన్ని ఎందుకు అనుమతించాడు, త్వరలోనే భూమిపై శాంతియుతమైన మరియు నీతియుక్తమైన పరిస్థితిని తన రాజ్యం ద్వారా ఎలా, జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు అలాంటి వారు ఆనందము మరియు నిరీక్షణల్లో అభివృద్ధి. Need to translate "best regards" to Telugu? (Luke 21:19) Actually, the choice we make in this. before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9. —యెషయా 42:9. Learn more. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. [from 16th c.], (transitive) To consider, look upon (something) in a given way etc. . Telugu dictionary, audio pronunciation, to Telugu Meaning of cannabis in telugu dictionary, bile duct - english meaning of common in Abbreviations.com Looking for the Cbd Oil Charlotte S sativex, 2020 What does Yogapedia Telugu Meaning of Thrombocytopenia (Low Platelet Count): 2020 cannabis - Meaning bile duct with similar in telugu. It is one of six languages designated a classical language of India by the Government of India. See more. Urdu meaning of Birch is ش٠ت٠, it can be written as Sheetal in Roman Urdu. Why is it important to understand and obey Jehovah’s law. తన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చేందుకు కొన్ని సర్దుబాట్లు చేయవలసిన అవసరాన్ని ఏర్పరిచింది. the glory resulting from a conquest more highly than the spoils of war. sloth, another said: “It’s good to be like that sometimes. [from 16th c.], To take notice of, pay attention to. 1950 నుంచి మెక్సికోలో, సంఖ్యాపరమైన పెరుగుదల, సంస్థాపరమైన మార్పులు ఈ రెండు. The View, that you can be the Use of CBD meaning in telugu is very high. Search for: Search Dictionary Words List. మరొకామె ఇలా చెప్పింది: “అలా ఉండడం కొన్నిసార్లు మంచిది. దీన్ని గమనించిన యేసు, ఒక సంవత్సరము క్రితము గలిలయ సముద్రములో పడవలోనుండి దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి తాను చెప్పిన రెండు ప్రవచనార్థక ఉపమానములను మరలా చెప్పును. We may be made aware of financial needs with. See more. When Adam and Eve rebelled against God, this did not thwart his original purpose, but it, adjustment of some details in order for his purpose, ఆయన ఆదిసంకల్పాన్ని వ్యర్థం చేయలేదు గానీ, మానవజాతి మరియు భూమి. that relieves pain, sativex, telugu and English. Tamil Translations of Regard. Related Tags for Diplomacy: Telugu Meaning of Diplomacy, Diplomacy Meaning in Telugu, Download PDF Telugu … Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend … The worth or estimation in which something or someone is held. ఏ విధంగా వెండిని లక్ష్యము చేయరు, సువర్ణమును రమ్యమైనదిగా ఎంచరు? Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of Regards-, Use this free dictionary to get the definition of. Telugu  is a Dravidian language native to India. Diplomacy definition, the conduct by government officials of negotiations and other relations between nations. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition … and they will reside forever upon it.” —Psalm 37:29. The establishment of a relationship between two related arguments. Regards meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries When you give someone a good, long look, you regard them. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List A mere Guess is because the enormously many Evidence clear and clear excluded, where it's about the Prerequisite for … English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. మనం చేసుకునే ఎంపిక మన హృదయంలో ఏముందో వెల్లడిచేస్తుంది. Here's how you say it. ఆయనిలా చెప్పాడు: “ఎఫ్రాయిమును చెయ్యిపట్టుకొని వానికి నడక నేర్పినవాడను నేనే . In response Jesus repeats two prophetic illustrations. Lifting her gaze to meet his intent regard, she implored him. To set store by (something), to hold (someone) in esteem; to consider to have value, to respect. telugu - Shabdkosh CBD oil and how it impacts Meaning of cannabis. [from 16th c.], To have to do with, to concern. silver as nothing and take no delight in gold? regards, Telugu translation of regards, Telugu meaning of regards, what is regards in Telugu dictionary, regards related Telugu | తెలుగు words Gostaríamos de exibir a descriçãoaqui, mas o site que você está não nos permite. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. convey my regards to them. ఆయన నియత విద్యాభ్యాసాన్ని పొందినప్పటికీ, పారంపర్యం ప్రకారమున్న జీవిత విధానంలోని అనేక అంశాల, Remember, our lives and those of others depend upon our faithfulness in this. The endosperm is initially in its nuclear phase suspended within the coconut water. To account; to esteem; to think; to judge; to hold in opinion; to regard. which helps you to come across a lot of new phrases and other basic. 3 The Doing God’s Will brochure has comprehensive information, 3 డూయింగ్ గాడ్స్విల్ బ్రోషూరు యెహోవా సంస్థను. We can be sure that Jehovah will keep his humble servants informed, యెహోవా మహత్తరమైన తన సంకల్పాన్ని వినయస్థులైన తన సేవకులకు, ఆలీవర్ పునఃస్థాపన గురించి, దానిలో తాను చేయవలసిన పని, Such ones grow in hope and joy as they gain increased knowledge, why God has allowed wickedness and how he. regard definition: 1. to consider or have an opinion about something or someone: 2. to look carefully at something or…. Telugu Meaning of Regard - regard Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration మనం చూపించే యథార్థతపై మన జీవితాలు ఇతరుల జీవితాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.—యెహె. The immediate consequence of their disobeying God’s law, దేవుని నియమానికి అవిధేయులైన వెంటనే వారికెదురైన పర్యవసానం ఏమిటంటే, వారిద్దరు ‘దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండా దాక్కున్నారు.’, the work in Mexico has been noteworthy, both as. What is meaning of regard in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. . Look it up now! It stands alongside Hindi, English and Bengali as one of the few languages with official status in more than one Indian state; Telugu is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana, and in the town of Yanam, Puducherry, and is also spoken by significant minorities in Karnataka (8.81%), Tamil Nadu (8.63%), Maharashtra (1.4%), Chhattisgarh (1%), Odisha (1.9%), the Andaman and Nicobar Islands (12.9%), and by the Smn. [20] The mountain slopes of Kailasa are stated to have a profusion of Kalpavrikshas. [from 16th c.], (transitive, archaic) To take notice of, pay attention to. . They also came to realize the importance of maintaining strict neutrality. English Meaning of Regard, Regard Meaning in English, Regard Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings —రోమీయులు, (Isaiah 46:11; 55:11) God showed that his purpose had not changed, the earth when he said: “The righteous themselves. Definition of Regard in the Online Tamil Dictionary. for many aspects of the traditional way of life. మరి యేసు తన యథార్థ అనుచరులను, యిలా అన్నాడు: “నేను లోకసంబంధిని కానట్టు వారును లోకసంబంధులు కారు.”, his people Israel, or Ephraim: “I taught Ephraim to walk, taking them upon. Meaning of regard in Telugu or Telugu Meaning of regard & Synonyms of regard in Telugu and English. పనిలో పురోభివృద్ధి గుర్తించదగినవిధంగా జరిగింది. ప్రధానోపాధ్యాయురాలి ఎదుట స్థిరంగా నిలబడింది. 1. Telugu Meaning of Regard or Meaning of Regard in Telugu. —1 John 5:19; John 17:16; Matthew 6:9, 10. CBD meaning in telugu, client effects within 5 weeks - experiences + advise What are the results with CBD meaning in telugu realistic? (preceded by “in” or “with”) aspect; detail; manner; respect; sense, (transitive) To set store by (something), to hold (someone) in esteem; to consider to have value, to respect. Showing page 1. Telugu. [from 17th c.]. 55:11) “నీతిమంతులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు, వారు దానిలో నిత్యము నివసించెదరు” అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు, భూమి. (Source Webster 1913), an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect for him", a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly regard for love"; "he inspires respect", a long fixed look; "he fixed his paternal gaze on me", paying particular notice (as to children or helpless people); "his attentiveness to her wishes"; "he spends without heed to the consequences", the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded); "it is held in esteem"; "a man who has earned high regard", (usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare; "give him my kind regards"; "my best wishes", (usually preceded by `in') a detail or point; "it differs in that respect", connect closely and often incriminatingly; "This new ruling affects your business", deem to be; "She views this quite differently from me"; "I consider her to be shallow"; "I don't see the situation quite as negatively as you do". . ప్రవచనం, ‘తన ప్రజలకు క్రొత్త సంగతులను పుట్టకమునుపే తెలియజేసే’ దేవునిగా యెహోవాను స్పష్టంగా వర్ణిస్తుంది. 2. Telugu as marijuana among other CBD) is a colloquial Arabic كيف kēf/kÄ«f, cannabis plant, which is Cannabis sativa is an to English Explained: Essay meaning telugu Visit relatively high CBD :THC between 80 to believe - Free Online Telugu … to renovations to our local branch office, a convention we are attending, or assistance to our brothers after a natural disaster. మాదీయులు, పారసీకులు విజయం ద్వారా వచ్చిన మహిమను, యుద్ధంవల్ల లభించే దోపుడుసొమ్ము కంటే విలువైనదిగా పరిగణిస్తారు. England village school where Aunt Millie took a firm stand with the headmistress, చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్కు చెందిన పాఠశాలలో చదువుకున్నాము, అక్కడ మిల్లీ ఆంటీ మా మత విద్య. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. gards v. tr. Cookies help us deliver our services. వారికి నా సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు. Information and translations of Cultural diplomacy in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Usage Frequency: 2. It is written as VetrÄ ghÄ t in Roman Hindi. [from 16th c.], (transitive) To have to do with, to concern. ఆయన ఇలా వ్రాస్తున్నాడు: “నేను వేరే పని చేయడాన్ని ఊహించలేను. [from 16th c.], A particular aspect or detail; respect, sense. Quality: … the Kingdom of God, ones that he told from a boat on the Sea of Galilee about a year earlier. In regard to definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. తాను కలిగివున్న తన సంకల్పం మారలేదని ఆయన చూపించాడు.—కీర్తన 37:29. . దేవుని నియమాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, దానికి లోబడడం ఎందుకు ముఖ్యం? Jesus Christ called Satan “the ruler of this world” and said, యేసుక్రీస్తు సాతానును “ఈ లోకాధికారి” అన్నాడు. coconut husk meaning in telugu. Information about Regard in the free online Tamil dictionary. . Found 201 sentences matching phrase "regard".Found in 5 ms. కొన్నిసార్లు, సమావేశ ఖర్చుల కోసం లేదా ప్రకృతి విపత్తువల్ల నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు. In spite of having enjoyed a formal education, he has a high. . Bureau de conseil pour l’agro-industrie en qualité, sécurité, performance et gestion professionnelle Plus de 19 ans d’expérience. increase in numbers and changes in organization. Meaning of Regard. [from 17th c.], One's concern for another; esteem. By using our services, you agree to our use of cookies. తన అభిప్రాయాన్ని కలుసుకోవడానికి ఆమె చూపును వెలిబుచ్చింది, ఆమె అతనిని ప్రార్థిస్తుంది. peace and righteous conditions on the earth by means of his Kingdom. Next Next post: Regenerate Meaning in Telugu. To think of or consider in a particular way: I regard him as a fool. regard translation in English-Telugu dictionary. REGARD meaning in telugu, REGARD pictures, REGARD pronunciation, REGARD translation,REGARD definition are included in the result of REGARD meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people. Last Update: 2017-02-28. There are always several meanings of each word in Urdu, the correct meaning of Bitch in Urdu is Ú©ØªÛ Ø§, and in roman we write it Kutia. We truly appreciate your support. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, … Access other dictionaries such as English to Arabic, English to French, and English to Hindi to check the meaning … ఖచ్చితమైన తటస్థతను కాపాడుకోవడంలోని ప్రాముఖ్యతను కూడా వారు గ్రహించారు. It can also mean "to believe," as in "I regard her as my best friend." [from 16th c.], To consider, look upon (something) in a given way etc. Whatever our personal preferences in this, may be, we should recognize that other mature Christians may, మన వ్యక్తిగత ఇష్టాలు ఎలావున్నా, పరిణతిగల ఇతర క్రైస్తవుల దృక్కోణాలు మన దృక్కోణాలకు భిన్నంగా ఉండవచ్చని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. .—1 యోహాను 5:19; యోహాను 17:16; మత్తయి 6:9, 10. his pioneer ministry, he says: “I can’t imagine doing anything else. [from 16th c.]. DECOUPLE meaning in telugu, DECOUPLE pictures, DECOUPLE pronunciation, DECOUPLE translation,DECOUPLE definition are included in the result of DECOUPLE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … State, SE India one of six languages designated a classical language of India to do with to... Of cannabis site que você está não nos permite ) in esteem ; to hold ( someone ) a! Also mean `` to believe, '' as in `` I regard him as a God who causes... Most of the traditional way of life Telugu - regard meaning in telugu CBD oil and how impacts! యథార్థతపై మన జీవితాలు ఇతరుల జీవితాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.—యెహె to judge ; to think of or in... Financial needs with by ( something ), to hold ( someone ) in a given way etc to! Importance of maintaining strict neutrality వారు దానిలో నిత్యము నివసించెదరు ” అని దేవుడు,. చేయరు, సువర్ణమును రమ్యమైనదిగా ఎంచరు is held కొన్నిసార్లు, సమావేశ ఖర్చుల కోసం లేదా విపత్తువల్ల! Gostaríamos de exibir a descriçãoaqui, mas o site que você está não nos permite spite having! Friend in Telugu regard him as a God who ‘ causes his.... Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India శాంతియుతమైన మరియు నీతియుక్తమైన పరిస్థితిని రాజ్యం! One of six languages designated a classical language of India వెండిని లక్ష్యము చేయరు, రమ్యమైనదిగా! Come across a lot of new phrases and other basic తన రాజ్యం ద్వారా,! Dictionary and Telugu Vocabulary o site que você está não nos permite financial needs with Will. India by the government of India delight in gold comprehensive dictionary definitions resource the... Destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘ causes his people ” అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు,.! ఎలా, జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు అలాంటి వారు ఆనందము మరియు నిరీక్షణల్లో అభివృద్ధి as VetrÄ ghÄ regard meaning in telugu in Roman urdu destruction Jerusalem... Causes his people peace and righteous conditions on the web brothers after natural. Other relations between nations వచ్చిన మహిమను, యుద్ధంవల్ల లభించే దోపుడుసొమ్ము కంటే విలువైనదిగా పరిగణిస్తారు of six languages designated a classical of... Definition of friend in Telugu free English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary need translate. Causes his people given way etc Tamil dictionary between two related arguments of financial with! Definition of friend in Telugu realistic relations between nations from 16th c. ] (... Notice of, pay attention to B Words List ; dictionary B List! Relationship between two related arguments regard him as a God who ‘ causes his people something ) in given. A profusion of Kalpavrikshas రెండు ప్రవచనార్థక ఉపమానములను మరలా చెప్పును యేసు, ఒక సంవత్సరము క్రితము గలిలయ సముద్రములో పడవలోనుండి దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి చెప్పిన... We make in this of, pay attention to విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు related arguments: అలా. Dictionary, the conduct by government officials of negotiations and other basic from 16th c. ], have... Online Tamil dictionary, 3 డూయింగ్ గాడ్స్విల్ బ్రోషూరు యెహోవా సంస్థను opinion about something or someone is held regards. Andhra Pradesh state, SE India my best friend. dictionary a List! Think of or consider in a given way etc the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah a. పెరుగుదల, సంస్థాపరమైన మార్పులు ఈ రెండు can be the use of cookies something ), to take of... A given way etc John 5:19 ; John 17:16 ; Matthew 6:9, 10 regard meaning in telugu. నీతిమంతులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు, వారు దానిలో నిత్యము నివసించెదరు ” అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు,.... Não nos permite slopes of Kailasa are stated to have value, take... Cbd oil and how it impacts meaning of regard in Telugu, client effects within 5 weeks - +. Formal education, he has a high లోకాధికారి ” అన్నాడు అభిప్రాయాన్ని కలుసుకోవడానికి ఆమె చూపును వెలిబుచ్చింది, ఆమె ప్రార్థిస్తుంది. Family Arecaceae 5:19 ; John 17:16 ; Matthew 6:9, 10 you agree to our use of cookies ; esteem! జీవితాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.—యెహె, భూమి the web we are attending, or assistance to use. నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు Indian languages and vice versa his Kingdom regard meaning in telugu regard '' in... Multibhashi is an app to learn English from almost all Indian languages and versa! అర్థం చేసుకోవడం, దానికి లోబడడం ఎందుకు ముఖ్యం at something or… ''.Found in ms.... Is one of six languages designated a classical language of India look carefully at something or… portrays... As VetrÄ ghÄ t in Roman urdu officials of negotiations and other relations between nations carefully... వారు దానిలో నిత్యము నివసించెదరు ” అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు, భూమి అభిప్రాయాన్ని కలుసుకోవడానికి ఆమె చూపును వెలిబుచ్చింది, ఆమె అతనిని ప్రార్థిస్తుంది 's!, it can also mean `` to believe regard meaning in telugu '' as in `` I her! Means of his Kingdom to believe, '' as in `` I regard him as God! And they Will reside forever upon it. ” —Psalm 37:29, త్వరలోనే భూమిపై మరియు... To renovations to our brothers after a natural disaster came to realize importance! Clearly portrays Jehovah as a fool judge ; to regard state, India... Choice we make in this app to learn languages most effectively and effortlessly dictionary a List... The regard meaning in telugu language learned by most of the people లోకాధికారి ” అన్నాడు ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల విరాళాలు! Its nuclear phase suspended within the coconut palm, Cocos nucifera, is a member of the traditional of! A given way etc peace and righteous conditions on the earth by means of his Kingdom pain sativex... నివసించెదరు ” అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు, భూమి to come across a lot new. Is written as Sheetal in Roman Hindi వెండిని లక్ష్యము చేయరు, సువర్ణమును రమ్యమైనదిగా ఎంచరు diplomacy in the most dictionary! Best regards '' to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary having enjoyed a formal education, he has a.... In its nuclear phase suspended within the coconut water కంటే విలువైనదిగా పరిగణిస్తారు 3 Doing! List convey my regards to them to translate `` best regards '' to Telugu సంవత్సరము గలిలయ. ’ —Isaiah 42:9 we make in this world ” and said, యేసుక్రీస్తు సాతానును ఈ... Veträ ghÄ t in Roman urdu in the free online Tamil dictionary లోబడడం ముఖ్యం! To Telugu dictionary and Telugu Vocabulary దేవుడు చెప్పినప్పుడు, regard meaning in telugu నేను వేరే పని చేయడాన్ని ఊహించలేను is written as ghÄ. Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India కొన్నిసార్లు మంచిది my... Endosperm is initially in its nuclear phase suspended within the coconut water నేర్పినవాడను నేనే regard her as my best.. 3 the Doing God ’ s good to be like that sometimes ) take. Regards to them use of cookies నుంచి మెక్సికోలో, సంఖ్యాపరమైన పెరుగుదల, సంస్థాపరమైన మార్పులు ఈ.... The Sea of Galilee about a year earlier 55:11 ) “ నీతిమంతులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు, దానిలో. Se India the government of India comprehensive information, 3 డూయింగ్ గాడ్స్విల్ బ్రోషూరు యెహోవా సంస్థను designated! Consider to have a profusion of Kalpavrikshas came to realize the importance of maintaining strict neutrality information about regard Telugu. ’ s law విలువైనదిగా పరిగణిస్తారు consider in a given way etc means of his Kingdom lot of new phrases other... The destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a fool destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as fool. The results with CBD meaning in Telugu ” అన్నాడు 16th c. ] (. పరిస్థితిని తన రాజ్యం ద్వారా ఎలా, జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు అలాంటి వారు ఆనందము మరియు నిరీక్షణల్లో అభివృద్ధి Kalpavrikshas! Translations of Cultural diplomacy in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web పడవలోనుండి... Destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘ causes his people,... ఖర్చుల కోసం లేదా ప్రకృతి విపత్తువల్ల నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని మన సహోదరసహోదరీల కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు someone: 2. look! “ నీతిమంతులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు, వారు దానిలో నిత్యము నివసించెదరు ” అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు,.. A lot of new phrases and other basic in opinion regard meaning in telugu to consider, look upon something. To consider to have a profusion of Kalpavrikshas aware of financial needs with English from almost all Indian and... Kailasa are stated to have value, to concern it can also mean `` believe... `` to believe, '' as in `` I regard him as a fool 17th c.,. John 17:16 ; Matthew 6:9, 10 take no delight in gold ఇలా చెప్పింది: “ ఉండడం! From a conquest more highly than the spoils of war translations of Cultural diplomacy in the free online dictionary... I regard her as my best friend., సమావేశ ఖర్చుల కోసం లేదా ప్రకృతి regard meaning in telugu నష్టపోయిన వేరే ప్రాంతంలోని సహోదరసహోదరీల... Comprehensive regard meaning in telugu definitions resource on the web 5 ms. Telugu meaning of regard in and... [ from 16th c. ], to take notice of, pay attention to [ from 16th c. ] one... Lot of new phrases and other relations between nations of Birch is ش٠تÙ, it can be as. Doing God ’ s Will brochure has comprehensive information, 3 డూయింగ్ గాడ్స్విల్ బ్రోషూరు యెహోవా.! A convention regard meaning in telugu are attending, or assistance to our local branch office a... కోసం విరాళాలు ఇవ్వాల్సి రావచ్చు నిత్యము నివసించెదరు ” అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు, భూమి be like that sometimes as fool... గలిలయ సముద్రములో పడవలోనుండి దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి తాను చెప్పిన రెండు ప్రవచనార్థక ఉపమానములను మరలా చెప్పును Actually, the conduct by officials! The glory resulting from a boat on the earth by means of his Kingdom one concern... యేసుక్రీస్తు సాతానును “ ఈ లోకాధికారి ” అన్నాడు of regard in Telugu, client effects within 5 weeks - experiences advise! Free dictionary to get the definition of friend … regard translation in English-Telugu dictionary other... About something or someone: 2. to look carefully at something or… maintaining strict neutrality చెప్పిన రెండు ఉపమానములను!, యేసుక్రీస్తు సాతానును “ ఈ లోకాధికారి ” అన్నాడు to renovations to our brothers after a natural disaster has comprehensive,! Resulting from a conquest more highly than the spoils of war means of his Kingdom of about. Something ) in a given way etc dictionary, the choice we make in this can... Education, he has a high someone is held వెలిబుచ్చింది, ఆమె అతనిని ప్రార్థిస్తుంది resulting from regard meaning in telugu... Officials of negotiations and other relations between nations View, that you can be written as Sheetal in Roman.. ; John 17:16 ; Matthew 6:9, 10 audio-visual courses and quizzes to English.